تبلیغات
اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیکشهر - قانون بیمه بیكاری
 
اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیکشهر
«اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل»
درباره وبلاگ


با توجه به اینكه در نظر است در آینده نزدیك همایشی تحت عنوان توسعه اقتصادی شهرستان های نیكشهر . فنوج و قصرقند در این شهرستان برگزار گردد این وبلاگ جهت ارتباط با مردم طراحی ، و اطلاعات همایش در این وبلاگ به اشتراك گذاشته میشود
شماره تلفن اداره جهت كسب اطلاعات بیشر05465223515

مدیر وبلاگ : محمد كریم قاضی زاده رئیس اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعی نیكشهر-- نویسنده : غلام محمد چاكرزهی

سابقه پرداخت حق بیمه حداكثر مدت استفاده از مقرری  جمعا با احتساب دوره های قبلی
---------------------------------------------------------------
برای مجردین برای متاهلین یا متكفلین
---------------------------------------------------------------
از(6) ماه لغایت (24) ماه (6) ماه (12) ماه
از (25) ماه لغایت (120) ماه (12) ماه (18) ماه
از (121) ماه لغایت (180) ماه (18) ماه (26) ماه
از (181) ماه لغایت (240) ماه (26) ماه (36) ماه
از (241) ماه به بالا (36) ماه (50) ماه
---------------------------------------------------------------
تبصره: برای دریافت بیمه بیمه بیكاری كارت پایان خدمت الزامی نمیباشد

برای دیدن بیقه مطالب بر روی گزینه ادامه مطلب ادامه مطلب كلیك كنید

ماده 1 - كلیه مشمولین قانون تامین اجتماعی كه تابع قوانین كار و كار كشاورزی هستند مشمول مقررات این قانون می باشند.
تبصره - گروههای زیر از شمول مقررات این قانون مستثنی هستند:
1 - بازنشستگان و ازكارافتادگان كلی .
2 - صاحبان حرف و مشاغل آزاد و بیمه شدگان اختیاری .
3 - اتباع خارجی .
ماده 2 - بیكار از نظر این قانون بیمه شده ای است كه بدون میل و اراده بیكار شده و آماده كار باشد.
تبصره 1 - بیمه شدگانی كه به علت تغییرات ساختار اقتصادی واحد مربوطه به تشخیص وزارتخانه ذیربط و تایید شورای عالی كار بیكار موقت شناخته شوند نیز مشمول مقررات این قانون خواهند بود.
تبصره 2 - بیمه شدگانی كه به علت بروز حوادث قهریه و غیر مترقبه از قبیل سیل ، زلزله جنگ ، آتش سوزی و... بیكار می شوند با معرفی واحد كار و امور اجتماعی محل از مقرری بیمه بیكاری استفاده خواهند كرد.
ماده 3 - بیمه بیكاری به عنوان یكی از حمایت های تامین اجتماعی است و سازمان تامین اجتماعی مكلف است با دریافت حق بیمه مقرر، به بیمه شدگانی كه طبق مقررات این قانون بیكار می شوند مقرری بیمه بیكاری پرداخت نماید.
ماده 4 - بیمه شده بیكار با معرفی كتبی واحد كار و امور اجتماعی محل از مزایای این قانون منتفع خواهد شد.
تبصره - بیكاران مشمول این قانون كلیه حقوق و مزایا و خسارات مربوطه (موضوع قانون كار) را دریافت خواهند كرد.
ماده 5 - حق بیمه بیكاری به میزان (3%) مزد بیمه شده می باشد كه كلا توسط كارفرما تامین و پرداخت خواهد شد.
تبصره - مزد بیمه شده و نحوه تشخیص تعیین حق بیمه بیكاری ، چگونگی وصول آن ، تكلیف بیمه شده و كارفرما و همچنین نحوه رسیدگی به اعتراض ، تخلفات و سایر مقررات مربوطه در این مورد بر اساس ضوابطی است كه برای حق بیمه سایر حمایتهای تامین اجتماعی در قانون و مقررات تامین اجتماعی پیش بینی شده است .
ماده 6 - بیمه شدگان بیكار در صورت احراز شرایط زیر استحقاق دریافت مقرری بیمه بیكاری را خواهند داشت :
الف - بیمه شده قبل از بیكار شدن حداقل (6) ماه سابقه پرداخت بیمه را داشته باشد. مشمولین تبصره (2) ماده (2) این قانون از شمول این بند
مستثنی می باشد.
ب - بیمه شده مكلف است ظرف (30) روز از تاریخ بیكاری با اعلام مراتب بیكاری به واحدهای كار و امور اجتماعی آمادگی خود را برای اشتغال به كار تخصصی و یا مشابه آن اطلاع دهد. مراجعه پس از سی روز با عذر موجه و با تشخیص هیات حل اختلاف تا سه ماه امكان پذیر خواهد بود.
ج - بیمه شده بیكار مكلف است در دوره های كارآموزی و سوادآموزی كه توسط واحد كار و امور اجتماعی و نهضت سوادآموزی و یا سایر واحدهای ذیربط با تایید وزارت كار و امور اجتماعی تعیین می شود شركت نموده و هر دو ماه یك بار گواهی لازم در این مورد را به شعب تامین اجتماعی تسلیم نماید.
تبصره 1 - كارگرانی كه در زمان دریافت مقرری بیمه بیكاری به شغل یا مشاغلی گمارده می شوند كه میزان حقوق و مزایای آن از مقرری بیمه بیكاری متعلقه كمتر باشد مابه التفاوت دریافتی بیمه شده از حساب صندوق بیمه بیكاری پرداخت خواهد شد.
تبصره 2 - مدت دریافت مقرری بیمه بیكاری جز سوابق پرداخت حق بیمه ، بیمه شده از نظر بازنشستگی ، ازكارافتادگی و فوت محسوب خواهد شد.
ماده 7 - مدت پرداخت مقرری بیمه بیكاری و میزان آن به شرح زیر است :
الف - جمع مدت پرداخت مقرری از زمان برخورداری از مزایای بیمه بیكاری اعم از دوره اجرای آزمایشی و یا دائمی آن برای مجردین حداكثر(36) ماه و برای متاهلین یا متكلفین حداكثر (50) ماه بر اساس سابقه كلی پرداخت حق بیمه و به شرح جدول ذیل می باشد:
سابقه پرداخت حق بیمه حداكثر مدت استفاده از مقرری  جمعا با احتساب دوره های قبلی
---------------------------------------------------------------
برای مجردین برای متاهلین یا متكفلین
---------------------------------------------------------------
از(6) ماه لغایت (24) ماه (6) ماه (12) ماه
از (25) ماه لغایت (120) ماه (12) ماه (18) ماه
از (121) ماه لغایت (180) ماه (18) ماه (26) ماه
از (181) ماه لغایت (240) ماه (26) ماه (36) ماه
از (241) ماه به بالا (36) ماه (50) ماه
---------------------------------------------------------------
تبصره - افراد مسن مشمول این قانون كه دارای 55 سال سن و بیشتر می باشند مادامی كه مشغول به كار نشده اند می توانند تا رسیدن به سن
بازنشستگی تحت پوشش بیمه بیكاری باقی بمانند.
ب - میزان مقرری روزانه بیمه شده بیكار معادل (55%) متوسط مزد یا حقوق و یا كارمزد روزانه بیمه شده می باشد. به مقرری افراد متاهل یا
متكفل ، تا حداكثر (4) نفر از افراد تحت تكفل به ازا هر یك از آنها به میزان (10%) حداقل دستمزد افزوده خواهد شد. در هر حال مجموع دریافتی مقرری بگیر نباید از حداقل دستمزد، كمتر و از (80%) متوسط مزد یا حقوق وی بیشتر باشد.
ج - مقرری بیمه بیكاری از روز اول بیكاری قابل پرداخت است .
تبصره 1 - متوسط مزد یا حقوق روزانه بیمه شده بیكار به منظور محاسبه مقرری بیمه بیكاری عبارت است از جمع كل دریافتی بیمه شده كه به ماخذ آن حق بیمه دریافت شده در آخرین (90) روز قبل از شروع بیكاری تقسیم بر روزهای كار، و در مورد بیمه شدگانی كه كارمزد دریافت می كنند آخرین مزد عبارت است از جمع كل دریافتی بیمه شده كه به ماخذ آن حق بیمه دریافت شده در آخرین (90) روز قبل از شروع بیكاری تقسیم بر (90) در صورتی كه بیمه شده كارمزد، ظرف (3) ماه مذكور مدتی از غرامت دستمزد استفاده نموده باشد متوسط مزدی كه مبنای محاسبه غرامت دستمزد قرار گرفته به منزله دستمزد ایام بیكاری تلقی و در محاسبه منظور خواهد شد.
تبصره 2 - افراد تحت موضوع این ماده عبارتند از:
1 - همسر (زن یا شوهر)
2 - فرزندان اناث مادام كه ازدواج ننموده و فاقد حرفه و شغل باشند.
3 - فرزندان ذكور كه سن آنان كمتر از هجده سال تمام باشد و یا منحصرا به تحصیل اشتغال داشته و یا طبق نظر پزشك معتمد سازمان تامین اجتماعی ، ازكارافتاده كلی باشند.
4 - پدر و مادر كه سن پدر از (60) سال متجاوز باشد و یا طبق نظر پزشك معتمد سازمان تامین اجتماعی ازكارافتاده كلی باشند و در هر حال معاش آنان منحصرا توسط بیمه شده تامین گردد.
5 - خواهر و برادر تحت تكفل در صورت داشتن شرایط مربوط به فرزندان اناث و ذكور، مذكور در بندهای (2) و (3) این تبصره .
تبصره 3 - دریافت مقرری بیمه بیكاری مانع از دریافت مستمری جزئی نمی گردد.
تبصره 4 - در صورت بیكاری زوجین فقط یكی از آنان (زن یا شوهر) محق به استفاده از افزایش مقرری به ازا هر یك از فرزندان خواهد بود.
تبصره 5 - بیمه شده بیكار و افراد تحت تكفل ، در مدت دریافت مقرری بیمه بیكاری از خدمات درمانی موضوع بندهای "الف " و "ب " ماده (3) قانون تامین اجتماعی استفاده خواهند كرد.
تبصره 6 - مقرری بیمه بیكاری مانند سایر مستمریهای تامین اجتماعی از پرداخت هر گونه مالیات معاف خواهد بود.
ماده 8 - در موارد زیر مقرری بیمه بیكاری قطع خواهد شد.
الف - زمانی كه بیمه شده مجددا اشتغال به كار یابد.
ب - بنا به اعلام واحد كار و امور اجتماعی محل و یا نهضت سوادآموزی و سایر واحدهای ذیربط از طریق وزارت كار و امور اجتماعی ، بیمه شده بیكار بدون عذر موجه از شركت در دوره های كارآموزی یا سوادآموزی خودداری نماید.
ج - بیمه شده بیكار از قبول شغل تخصصی خود و یا شغل مشابه پیشنهادی خودداری ورزد.
د - بیمه شده بیكار ضمن دریافت مقرری بیمه بیكاری مشمول استفاده از مستمری بازنشستگی و یا ازكارافتادگی كلی شود.
ه - بیمه شده به نحوی از انحا با دریافت مزد ایام بلاتكلیفی به كار مربوطه اعاده گردد.
تبصره 1 - در صورتی كه پس از پرداخت مقرری بیمه بیكاری محرز شود كه بیكاری بیمه شده ، ناشی از میل و اراده او بوده است كارگر موظف به استرداد وجوه دریافتی به سازمان تامین اجتماعی خواهد بود. مشمولین بند (ه ) این ماده نیز مكلف به بازپرداخت مقرری بیمه بیكاری دریافتی ، به سازمان مذكور می باشند.
تبصره 2 - چنانچه بیمه شده بیكار اشتغال مجدد خود را مكتوم داشته و مقرری بیمه بیكاری را دریافت كرده باشد، ملزم به بازپرداخت مقرری دریافتی از تاریخ اشتغال خواهد بود.
تبصره 3 - دریافت كمك هزینه حین كارآموزی مانع استفاده از مقرری بیمه بیكاری نخواهد بود.
ماده 9 - كارفرمایان موظفند با هماهنگی شوراهای اسلامی و یا نمایندگان كارگران ، فهرست محلهای خالی شغل را كه ایجاد می شوند به مراكز خدمات اشتغال محل اعلام نمایند.محلهای شغلی مذكور (به استثنای رده های شغلی كارشناسی به بالا) منحصرا توسط مراكز خدمات اشتغال و با معرفی بیكاران تامین می گردد.
تبصره 1 - دولت مكلف است همه ساله از طریق سیستم بانكی و منابع اعتباری سازمان تامین اجتماعی و با استفاده از اعتبارات قرض الحسنه ،
طرحهای اشتغال زای مشخصی را جهت اشتغال به كار بیكاران مشمول این قانون در بودجه سالانه كشور پیش بینی و راسا یا از طریق شركتهای تعاونی و یا خصوصی و با نظارت وزارت كار و امور اجتماعی به مورد اجرا گذارد.
تبصره 2 - بیكاران مشمول این قانون در اخذ پروانه های كسب و كار و موافقت اصولی و تاسیس واحدهای اقتصادی از وزارتخانه های صنعتی ، كشاورزی و خدماتی با معرفی وزارت كار و امور اجتماعی در اولویت قرار خواهند داشت .
تبصره 3 - سازمان آموزش فنی و حرفه ای وزارت كار و امور اجتماعی مكلف است همزمان با اجرای قانون بیمه بیكاری ، آموزش مهارتهای مورد نیاز بازار كار و نیز بازآموزی و تجدید مهارت كارگران تحت پوشش بیمه بیكاری موضوع
بند "ج " ماده (7) این قانون را در مراكز آموزش فنی و حرفه ای و یا مراكز آموزش جوار كارخانجات فراهم نماید. هزینه های مربوط از محل اعتبارات حساب صندوق بیمه بیكاری مطابق آیین نامه ای كه به پیشنهاد سازمان های آموزش فنی و حرفه ای كشور و تامین اجتماعی تهیه و به تصویب وزرای كار و امور اجتماعی ، و بهداشت و درمان و آموزش پزشكی خواهد رسید قابل پرداخت است .
تبصره 4 - نهضت سوادآموزی موظف است با همكاری كارفرمایان و وزارتخانه های ذیربط نسبت به تشكیل كلاسهای سوادآموزی برای بیسوادان مشمول این قانون اقدام نماید.
ماده 10 - سازمان تامین اجتماعی مكلف است حسابهای درآمد حق بیمه بیكاری و پرداخت مقرری بیمه بیكاری موضوع این قانون را جداگانه نگهداری و در صورت های مالی خود منعكس نماید و گزارش عملكرد مالی خود را هر سال یك بار به وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشكی و وزیر كار و امور اجتماعی و شورای اقتصاد ارائه نماید.
ماده 11 - وزارت كار و امور اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی مجری این قانون خواهند بود.
ماده 12 - سازمان تامین اجتماعی مكلف است هزینه های موضوع این قانون را منحصرا از محل درآمدهای ناشی از آن تامین نماید.
هزینه های اداری و پرسنلی هر دو دستگاه مجری قانون به طوری كه از (10%) میزان مقرری پرداختی به بیمه شدگان تجاوز ننماید با تایید وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشكی و وزیر كار و امور اجتماعی تعیین و تخصیص داده می شود.
ماده 13 - زمان اجرای این قانون از زمان اتمام قانون آزمایشی بیمه بیكاری (6/5/1359) لازم الاجرا است .
ماده 14 - آیین نامه اجرایی این قانون ظرف یك ماه توسط وزارت كار و امور اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
قانون فوق مشتمل بر چهارده ماده و بیست و یك تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیست و ششم شهریور ماه یك هزار و سیصد و شصت و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 10/7/1369 به تایید شورای نگهبان رسیده است .
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
شنبه 25 شهریور 1396 04:55 ب.ظ
This is very interesting, You're a very skilled blogger.
I've joined your feed and look forward to seeking more of your magnificent post.
Also, I have shared your site in my social networks!
پنجشنبه 16 شهریور 1396 06:51 ق.ظ
Today, I went to the beach front with my children. I found a sea shell and gave it to my 4 year
old daughter and said "You can hear the ocean if you put this to your ear." She put
the shell to her ear and screamed. There was a hermit crab inside and it pinched her ear.

She never wants to go back! LoL I know this is completely off topic
but I had to tell someone!
پنجشنبه 26 مرداد 1396 08:36 ق.ظ
As the admin of this web site is working, no doubt very quickly it will
be well-known, due to its quality contents.
دوشنبه 16 مرداد 1396 07:43 ق.ظ
Your style is really unique compared to other
folks I have read stuff from. Thanks for posting when you have the opportunity, Guess
I will just bookmark this page.
دوشنبه 16 مرداد 1396 05:17 ق.ظ
I know this web site presents quality dependent
content and additional data, is there any other site which gives such stuff in quality?
یکشنبه 15 مرداد 1396 12:49 ق.ظ
Wow that was unusual. I just wrote an really long comment but after I clicked submit my comment didn't show up.

Grrrr... well I'm not writing all that over again. Anyhow, just wanted to say wonderful blog!
یکشنبه 8 مرداد 1396 11:53 ب.ظ
Very nice post. I definitely love this site. Thanks!
چهارشنبه 23 فروردین 1396 02:04 ق.ظ
Wow, wonderful blog layout! How long have you been blogging for?
you make blogging look easy. The overall look of your site is fantastic, let alone the content!
سه شنبه 22 فروردین 1396 01:30 ب.ظ
Great post. I'm dealing with a few of these issues as
well..
چهارشنبه 16 فروردین 1396 05:06 ب.ظ
Nice blog here! Also your website loads up very fast! What web host are you using?
Can I get your affiliate link to your host?

I wish my site loaded up as quickly as yours lol
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
تماس با ما